The role of artificial intelligence in nasopharyngeal carcinoma radiotherapy

Xue-Song Sun, Lin-Quan Tang, Qiu-Yan Chen, Ying Sun, Hai-Qiang Mai